Ogłoszenie PTBS Sp. z o.o. Nr 116947 -2014 z dnia 2014-05-30

Infomacja z dnia  06-06-2014r. – odpowiedzi na pytania – format pdf

Remont elewacji frontowej budynku przy ul. Kaliskiej 2 w Pleszewie

Numer ogłoszenia: 116947 – 2014; data zamieszczenia: 30.05.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Pleszewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. , ul. Fabryczna 5, 63-300 Pleszew, woj. wielkopolskie, tel. 062 7428365, faks 062 7428365.

Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.ptbs.pleszew.pl/

Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: NIE DOTYCZY

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont elewacji frontowej budynku przy ul. Kaliskiej 2 w Pleszewie.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest remont elewacji frontowej budynku przy ul. Kaliskiej 2 w Pleszewie. Budynek położony jest w granicach obszaru podlegającego ochronie konserwatorskiej (zgodnie z zapisem w projekcie budowlanym).
 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jest przedstawiony w załączonej do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia dokumentacji projektowej, kosztorysach zerowych oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Wybrany, w wyniku niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, Wykonawca zobowiązany będzie wykonać roboty budowlane zgodnie z tą dokumentacją.
 3. Zaleca się, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia, a także zdobył, na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. 4. Wynagrodzenie w niniejszym postępowaniu będzie wynagrodzeniem kosztorysowym.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.21.13.40-4, 45.44.30.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 31.08.2014.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca wnosi wadium w kwocie 8 000,00 zł w następujących formach: 1. w pieniądzu, przelewem na rachunek Zamawiającego numer rachunku 60 1020 2212 0000 5102 0024 7320 lub w jednej z poniżej podanych form:

1) w poręczeniach lub gwarancjach bankowych,

2) w gwarancjach ubezpieczeniowych, 3) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust.3 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 66, poz. 596 i Nr 216, poz. 1824), 2. sposób przekazania poręczeń lub gwarancji: Dokumenty należy złożyć w sekretariacie Zamawiającego (w tym przypadku do oferty należy załączyć kopie dokumentów wraz z potwierdzeniem odbioru) lub oryginały załączyć do oferty. 3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 4. Dokument w formie poręczenia winien zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty wadium, zgodnie z warunkami przetargu, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie załączonego do oferty oświadczenia. Dokument będzie oceniany na zasadzie spełnia / nie spełnia.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia, w szczególności wykonania w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania oferty przynajmniej dwóch robót budowlanych o wartości nie mniejszej niż 200 000 zł brutto każda. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie załączonych do oferty dokumentów. Dokumenty będą oceniane na zasadzie spełnia / nie spełnia.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie załączonego do oferty oświadczenia. Dokument będzie oceniany na zasadzie spełnia / nie spełnia.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a w szczególności dysponowania osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do kierowania robotami bez ograniczeń. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie załączonych do oferty dokumentów. Dokumenty będą oceniane na zasadzie spełnia / nie spełnia.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie załączonego do oferty oświadczenia. Dokument będzie oceniany na zasadzie spełnia / nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

inne dokumenty

W celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom Wykonawca załącza do oferty: kosztorys w wersji szczegółowej z wyszczególnieniem każdej pozycji nakładów i cen robocizny, materiałów i sprzętu; kosztorys musi zawierać również tabele elementów scalonych oraz zestawienie materiałów, sprzętu i robocizny.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

dokumenty potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy – Pzp informacja nt. przewidywanych istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy znajduje się w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
PATRZ PONIŻEJ

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: http://bip.pleszew.pl/pleszewm/bip/spolki-gminne/pleszewskie-towarzystwo-budownictwa- spolecznego-sp.-z-o.o./zamowienia-publiczne2.html lub w siedzibie PTBS Pleszew Sp. z o.o.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.06.2014 godzina 12:00, miejsce: Siedziba Pleszewskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: NIE DOTYCZY.


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

Ogłoszenie – pobierz format pdf

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia  – pobierz SIWZ format pdf

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz załączniki 1 do 4 – pobierz format zip 

Załacznik 5 projekt budowlany – pobierz format zip

Załacznik 6 specyfikacja techniczna – pobierz format pdf

Załacznik 7  – przedmiary i kosztorysy – pobierz format zip

 

Uwaga!! Ze względu na duże rozmiary załaczniki zostały skompresowane do formatu ZIP. Prosimy pobrac na dysk lokalny i rozpakować. 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Witold Ruciński (30/05/2014 13:25:18)
 • zaakceptowanie treści informacji: Witold Ruciński (30/05/2014 15:08:24)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Witold Ruciński (06/06/2014 11:25:07)

Ogłoszenie PTBS 102815-2014 z dnia 13.05.2014

Informacją z dnia 19-05-2014 – zmiany w SIWZ – pobierz format pdf

Ogłoszenie PTBS  102815-2014 z dnia 13.05.2014 – Remont elewacji frontowej budynku przy ul. Kaliskiej 2 w Pleszewie

Pełen tekst ogłoszenie  w dziale PTBS

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Witold Ruciński (14/05/2014 13:27:27)
 • zaakceptowanie treści informacji: Witold Ruciński (14/05/2014 13:27:27)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Witold Ruciński (19/05/2014 15:17:43)

Ogłoszenie PTBS Sp. z o.o. Nr 102815-2014 z dnia 2014-05-13

Pleszew: Remont elewacji frontowej budynku przy ul. Kaliskiej 2 w Pleszewie

Numer ogłoszenia: 102815 – 2014; data zamieszczenia: 13.05.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Pleszewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. , ul. Fabryczna 5, 63-300 Pleszew, woj. wielkopolskie, tel. 062 7428365, faks 062 7428365.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.ptbs.pleszew.pl/
 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: NIE DOTYCZY

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont elewacji frontowej budynku przy ul. Kaliskiej 2 w Pleszewie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest remont elewacji frontowej budynku przy ul. Kaliskiej 2 w Pleszewie. Budynek położony jest w granicach obszaru podlegającego ochronie konserwatorskiej (zgodnie z zapisem w projekcie budowlanym).
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jest przedstawiony w załączonej do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia dokumentacji projektowej, kosztorysach zerowych oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Wybrany, w wyniku niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, Wykonawca zobowiązany będzie wykonać roboty budowlane zgodnie z tą dokumentacją.
3. Zaleca się, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia, a także zdobył, na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia.
4. Wynagrodzenie w niniejszym postępowaniu będzie wynagrodzeniem kosztorysowym..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.21.13.40-4, 45.44.30.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 18.08.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca wnosi wadium w kwocie 8 000,00 zł w następujących formach:
1. w pieniądzu, przelewem na rachunek Zamawiającego numer rachunku 60 1020 2212 0000 5102 0024 7320 lub w jednej z poniżej podanych form:
1) w poręczeniach lub gwarancjach bankowych,
2) w gwarancjach ubezpieczeniowych,
3) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust.3 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 66, poz. 596 i Nr 216, poz. 1824),
2. sposób przekazania poręczeń lub gwarancji: Dokumenty należy złożyć w sekretariacie Zamawiającego (w tym przypadku do oferty należy załączyć kopie dokumentów wraz z potwierdzeniem odbioru) lub oryginały załączyć do oferty.
3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
4. Dokument w formie poręczenia winien zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty wadium, zgodnie z warunkami przetargu, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie załączonego do oferty oświadczenia. Dokument będzie oceniany na zasadzie spełnia / nie spełnia.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia, w szczególności wykonania w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania oferty przynajmniej dwóch robót budowlanych o wartości nie mniejszej niż 200 000 zł brutto każda. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie załączonych do oferty dokumentów. Dokumenty będą oceniane na zasadzie spełnia / nie spełnia.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie załączonego do oferty oświadczenia. Dokument będzie oceniany na zasadzie spełnia / nie spełnia.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a w szczególności dysponowania osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do kierowania robotami bez ograniczeń. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie załączonych do oferty dokumentów. Dokumenty będą oceniane na zasadzie spełnia / nie spełnia.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie załączonego do oferty oświadczenia. Dokument będzie oceniany na zasadzie spełnia / nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

  W celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom Wykonawca załącza do oferty: kosztorys w wersji szczegółowej z wyszczególnieniem każdej pozycji nakładów i cen robocizny, materiałów i sprzętu; kosztorys musi zawierać również tabele elementów scalonych oraz zestawienie materiałów, sprzętu i robocizny.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

dokumenty potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy – Pzp informacja nt. przewidywanych istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy znajduje się w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: PATRZ PONIŻEJ

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: http://bip.pleszew.pl/pleszewm/bip/spolki-gminne/pleszewskie-towarzystwo-budownictwa- spolecznego-sp.-z-o.o./zamowienia-publiczne2.html lub w siedzibie PTBS Pleszew Sp. z o.o..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.05.2014 godzina 12:00, miejsce: Siedziba Pleszewskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., sekretariat..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: NIE DOTYCZY.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

 

 

Dokumenty do pobrania

 

 

Ogłoszenie – pobierz format pdf

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz załączniki 1 do 4 – pobierz format zip

 Załacznik 5 projekt budowlany – pobierz format zip

 


Załacznik 6 specyfikacja techniczna – pobierz format pdf

 


Załacznik 7  – przedmiary i kosztorysy – pobierz format zip

 

 

Uwaga!! Ze względu na duże rozmiary załaczniki zostały skompresowane do formatu ZIP. Prosimy pobrac na dysk lokalny i rozpakować.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Witold Ruciński (14/05/2014 12:23:17)
 • zaakceptowanie treści informacji: Witold Ruciński (14/05/2014 12:23:17)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Witold Ruciński (14/05/2014 12:58:19)

Ogłoszenie PTBS Sp. z o.o. 35315 – 2014 z dnia 21.02.2014

Pleszew: Termomodernizacja budynku mieszkalnego, wielorodzinnego w Pleszewie przy ul. Poznańskiej 69
Numer ogłoszenia: 35315 – 2014; data zamieszczenia: 21.02.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wspólnota Mieszkaniowa ul. Poznańska 69 w Pleszewie , Ul. Poznańska 69, 63-300 Pleszew, woj. wielkopolskie, tel. 62 742 83 65, faks 62 742 83 65.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja budynku mieszkalnego, wielorodzinnego w Pleszewie przy ul. Poznańskiej 69.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Pleszewie przy ul. Poznańskiej 69 wraz z towarzyszącymi robotami budowlanymi. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jest przedstawiony w załączonej do specyfikacji istotnych warunków zamówienia dokumentacji projektowej, kosztorysach zerowych oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Wybrany, w wyniku niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, Wykonawca zobowiązany będzie wykonać roboty budowlane zgodnie z tą dokumentacją. 3. Zaleca się, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia, a także zdobył, na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. 4. Wynagrodzenie w niniejszym postępowaniu będzie wynagrodzeniem kosztorysowym..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.21.13.40-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca wnosi wadium w kwocie 8 000,00 zł w następujących formach: 1. w pieniądzu, przelewem na rachunek Zamawiającego numer rachunku 60 1020 2212 0000 5102 0024 7320 lub w jednej z poniżej podanych form: 1) w poręczeniach lub gwarancjach bankowych, 2) w gwarancjach ubezpieczeniowych, 3) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust.3 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 66, poz. 596 i Nr 216, poz. 1824), 2. sposób przekazania poręczeń lub gwarancji: Dokumenty należy złożyć w sekretariacie Zamawiającego (w tym przypadku do oferty należy załączyć kopie dokumentów wraz z potwierdzeniem odbioru) lub oryginały załączyć do oferty. 3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 4. Dokument w formie poręczenia winien zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty wadium, zgodnie z warunkami przetargu, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia. Dokument będzie oceniany na zasadzie spełnia/nie spełnia.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia, a w szczególności wykonania w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania oferty przynajmniej dwóch robót budowlanych o wartości nie mniejszej niż 170 000 zł brutto każda. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów. Dokumenty będą oceniane na zasadzie spełnia/nie spełnia.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia. Dokument będzie oceniany na zasadzie spełnia/nie spełnia.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a w szczególności dysponowania osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do kierowania robotami bez ograniczeń. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów. Dokumenty będą oceniane na zasadzie spełnia/nie spełnia.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia. Dokument będzie oceniany na zasadzie spełnia/nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

  W celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom Wykonawca załącza do oferty kosztorys w wersji szczegółowej z wyszczególnieniem każdej pozycji nakładów i cen robocizny, materiałów i sprzętu; kosztorys musi zawierać również tabele elementów scalonych oraz zestawienie materiałów, sprzętu i robocizny.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

dokumenty potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy – Pzp informacja nt. przewidywanych istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy znajduje się w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: PATRZ PONIŻEJ
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:http://bip.pleszew.pl/pleszewm/bip/spolki-gminne/pleszewskie-towarzystwo-budownictwa- spolecznego-sp.-z-o.o./zamowienia-publiczne2.html lub w siedzibie PTBS Pleszew Sp. z o.o.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:10.03.2014 godzina 12:00, miejsce: Siedziba Pleszewskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: NIE DOTYCZY.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

 

Ogłoszenie - pobierz format pdf

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - pobierz format pdf

Załaczniki - pobierz format zip

 

Uwaga!! Ze względu na duże rozmiary załaczniki zostały skompresowane do formatu ZIP. Prosimy pobrac na dysk lokalny i rozpakować.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Witold Ruciński (21/02/2014 16:04:46)
 • zaakceptowanie treści informacji: Witold Ruciński (21/02/2014 16:04:46)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Witold Ruciński (21/02/2014 16:16:51)

Ogłoszenie Nr 218387-2011 z 12-08-2011r.

Ogłoszenie Nr 218387-2011 z 12-08-2011r. o przetargu nieograniczonym pn „Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Marszewskiej 40 w Pleszewie”.Ogłoszenie o przetargu - Pobierz ogłoszenie (format pdf)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - Pobierz SIWZ  (format pdf)

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy - (pobierz – format pdf)

Załącznik nr 2 – oświadczenia o niewykluczeniu - (pobierz – format pdf)

Załącznik nr 3 – projekt umowy – pobierz - (format pdf)

Załącznik nr 4 – projektu budowlany - (pobierz – format zip)

Załącznik nr 5 – specyfikacje techniczne - (pobierz – format zip)

Załącznik nr 6 – kosztorysy zerowe - (pobierz – format zip)

Pełna dokumentacja przetargowa, budowlana oraz techniczna zawierająca podane wyżej informacje w jednym skompresowanym pliku w formacie zip - Pobierz dokumentacje – format zip

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Witold Ruciński (12/08/2011 13:48:44)
 • zaakceptowanie treści informacji: Witold Ruciński (12/08/2011 13:48:44)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Witold Ruciński (12/08/2011 21:50:27)

Ogłoszenie Nr 199589-2011 z 22-07-2011r.

Informacja z dnia 2011-08-04 – wyjaśnienia i odpowiedzi na zadanie pytaniaPobierz – format pdf
Informacja z dnia 2011-08-03 – zmiana SIWZ

Pobierz – format pdf
Informacja z dnia 2011-08-01 wyjasnienia i odpowiedzi na zadane pyatania

Pobierz – format pdf

 

Informacja z dnia 26-07-2010r. PTBS/I/2087/2011 o dokonanych zmianach w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pobierz tekst informacji – format pdf 

Nie zamieszczony do Załącznika NR 4 projekt budowlany – format pdf 

Ogłoszenie Nr  199589-2011 z 22-07-2011r. o przetargu nieograniczonym pn „Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy ul. Malinie 7 w Pleszewie”

Ogłoszenie o przetargu - Pobierz ogłoszenie – format pdf

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - Pobierz SIWZ – format pdf

Załączniki do SIWZ:

„Formularz oferty” – załącznik nr 1 – format pdf

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 2 – format pdf

Projekt umowy – załącznik nr 3 – format pdf
Dokumentacja techniczna: 

Uwaga!! Ze wzgledu na obszenośc dokuemntajci została ona podzielona na częsci. POszczególne częsci zostały skompresowane do formaty zip. Dokumetancję należy pobrac na swój komputer a następnie rozpakować.

Branża budowlana – załącznik nr 4 - pobierz dokumentację plik *.zip

Branża drogowa – załącznik nr 5 - pobierz dokumentację plik *.zip

Branża architektura i kolorystyka elewacji – załącznik nr 6 - pobierz dokumentację plik *.zip

Branża konstrukcyjna – załącznik nr 7 - pobierz dokumentację plik *.zip

Branża sanitarna – załącznik nr 8 - pobierz dokumentację plik *.zip

Branża elektryczna – załącznik nr 9 - pobierz dokumentację plik *.zip

Zestawienie kosztorysów zerowych – załącznik nr 10 - pobierz dokumentację plik *.zip

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Makowiecki (22/07/2011 15:03:00)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Makowiecki (22/07/2011 15:03:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Witold Ruciński (04/08/2011 11:38:20)

Ogłoszenie nr 285997 – 2010; z dnia 14.10.2010r

Przetarg nieograniczony Ogłoszenie nr 285997 - 2010; z dnia 14.10.2010r
Ogłoszenie nr 285997 - 2010; z dnia 14.10.2010r  Ogłoszenie o zamówieniu na Remont dachu i rekonstrukcja portyku budynku mieszkalnego przy ul. Kaliskiej 2 w Pleszewie- zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych dn. 14.10.2010 r. - format pdf  

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia : 

SIWIZ - format pdf 

Załącznik nr 1 formularz ofertowy  - format pdf 

Załącznik nr 2  - format pdf 

Załącznik nr 3  - format pdf 

Załącznik nr 4 - format zip 

UWAGA ! Załącznik nr 4, ze względu na rozmiary, został skompresowany do formatu zip. Przed wykorzystaniem zaleca się zapisać pliki na dysku lokalnym i rozpakować 

Ogłoszenie PTBS Nr 220183-2010 z dnia 13.08.2010

Ogłoszenie PTBS Nr 220183-2010 z dnia 13.08.2010
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Witold Ruciński (14/08/2010 14:00:58)
 • zaakceptowanie treści informacji: Witold Ruciński (14/08/2010 14:00:58)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Witold Ruciński (14/08/2010 14:00:58)

Ogłoszenie Nr 117427-2010 z 11-05-2010 o przetargu nieograniczonym

Ogłoszenie Nr  117427-2010 z 11-05-2010 o przetargu nieograniczonym PN
„Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy ul. Malinie 8 w Pleszewie„ 

 

Ogłoszenie z dnia 12-05-2010r 
o zmianie ogłoszenia 117427-2010 z 11-05-2010r. - pobierz ogłoszenie – format pdf

Ogłoszenie o przetargu - Pobierz ogłoszenie -format pdf

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - Pobierz SIWZ – format pdf 
Dokumentacja techniczna: 

Uwaga!! Ze względu na obszerności dokuemntacji została ona podzielona na częsci. Poszczególne części zostały skompresowane do formaty zip. Dokumentację należy pobrać na swój komputer a następnie rozpakować.

Branża budowlana (ok 54 MB)- pobierz dokumentację plik *.zip

Branża drogowa (ok 24 MB)- pobierz dokumentację plik *.zip

Branża architektura i kolorystyka elewacji (ok 11 MB)- pobierz dokumentację plik *.zip

Branża konstrukcyjna (ok 18 MB)- pobierz dokumentację plik *.zip

Branża sanitarna (ok 25 MB)- pobierz dokumentację plik *.zip

Branża elektryczna (ok 5 MB) - pobierz dokumentację plik *.zip

Zestawienie kosztorysów zerowych (ok 2 MB)- pobierz dokumentację plik *.zip

zródło informacji : http://bip.pleszew.pl/pleszewm/bip/spolki-gminne/pleszewskie-towarzystwo-budownictwa-spolecznego-sp.-z-o.o./zamowienia-publiczne2.html

Regulamin konkursu „Bezpieczne mieszkanie, spokojne życie”

Ogłoszenie PTBS Sp. z o.o. Regulamin konkursu „Bezpieczne mieszkanie, spokojne życie”

Pobierz teskt regulaminu – format pdf

Ogłoszenie PTBS Sp. z o.o. 227605-2012 z dnia 26-10-2012r

Ogłoszenie PTBS Sp. z o.o. 227605-2012 z dnia 26-10-2012r. roboty budowlane: budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy ul. Malinie 6 w Pleszewie.Pobierz teskt ogłoszenia – format pdf

Pobierz SIWZ – format pdf

Pobierz dodatki:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy – format pdf

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – format pdf

Załącznik nr 3 – wzór umowy – format pdf

ZAŁĄCZNIK NR 4 – BRANŻA BUDOWLANA – format zip

ZAŁĄCZNIK NR 5 – BRANŻA DROGOWA – format zip

ZAŁĄCZNIK NR 6 – BRANŻA ARCHITEKTURA I KOLORYSTYKA ELEWACJI – format zip

ZAŁĄCZNIK NR 7 – BRANŻA KONSTRUKCYJNA – format zip

ZAŁĄCZNIK NR 8 – BRANŻA SANITARNA – format zip

ZAŁĄCZNIK NR 9 – BRANŻA ELEKTRYCZNA – format zip

ZAŁĄCZNIK NR 10 – ZESTAWIENIE KOSZTORYSÓW ZEROWYCH – format zip

Osoba odpowiedzialna za:

 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Stempniewicz (26/10/2012 12:05:42)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Stempniewicz (26/10/2012 12:05:42)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Stempniewicz (26/10/2012 14:03:44)

Ogłoszenie Nr 193103 z 07-09-2012r.

 Informacja z dnia 14-09-2012 dotycząca zmian w SIWZPobierz tekst informacji - format pdf

Pobierz dodatek nr 8 - format zip

 

Ogłoszenie 193103-2012 z dnia 07-09-2012 – roboty budowlane: zmiana sposobu użytkowania i przebudowa pomieszczeń byłej przychodni w Sowinie Błotnej na mieszkania.

Pobierz tekst ogłoszenia - format pdf

Pobierz SIWZ - format pdf

Pobierz dodatki - format zip

Osoba odpowiedzialna za:

 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Witold Ruciński (07/09/2012 12:54:39)
 • zaakceptowanie treści informacji: Witold Ruciński (07/09/2012 13:15:08)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Witold Ruciński (07/09/2012 13:29:55)

Ogłoszenie Nr 218387-2011 z 12-08-2011r.

Ogłoszenie Nr 218387-2011 z 12-08-2011r. o przetargu nieograniczonym pn „Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Marszewskiej 40 w Pleszewie”.Ogłoszenie o przetargu - Pobierz ogłoszenie (format pdf)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - Pobierz SIWZ  (format pdf)

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy - (pobierz – format pdf)

Załącznik nr 2 – oświadczenia o niewykluczeniu - (pobierz – format pdf)

Załącznik nr 3 – projekt umowy – pobierz - (format pdf)

Załącznik nr 4 – projektu budowlany - (pobierz – format zip)

Załącznik nr 5 – specyfikacje techniczne - (pobierz – format zip)

Załącznik nr 6 – kosztorysy zerowe - (pobierz – format zip)

 

 

Pełna dokumentacja przetargowa, budowlana oraz techniczna zawierająca podane wyżej informacje w jednym skompresowanym pliku w formacie zip - Pobierz dokumentacje – format zip

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Witold Ruciński (12/08/2011 13:48:44)
 • zaakceptowanie treści informacji: Witold Ruciński (12/08/2011 13:48:44)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Witold Ruciński (12/08/2011 21:50:27)

Ogłoszenie Nr 218387-2011 z 12-08-2011r.

Ogłoszenie Nr 218387-2011 z 12-08-2011r. o przetargu nieograniczonym pn „Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Marszewskiej 40 w Pleszewie”.Ogłoszenie o przetargu - Pobierz ogłoszenie (format pdf)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - Pobierz SIWZ  (format pdf)

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy - (pobierz – format pdf)

Załącznik nr 2 – oświadczenia o niewykluczeniu - (pobierz – format pdf)

Załącznik nr 3 – projekt umowy – pobierz - (format pdf)

Załącznik nr 4 – projektu budowlany - (pobierz – format zip)

Załącznik nr 5 – specyfikacje techniczne - (pobierz – format zip)

Załącznik nr 6 – kosztorysy zerowe - (pobierz – format zip)

Pełna dokumentacja przetargowa, budowlana oraz techniczna zawierająca podane wyżej informacje w jednym skompresowanym pliku w formacie zip - Pobierz dokumentacje – format zip

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Witold Ruciński (12/08/2011 13:48:44)
 • zaakceptowanie treści informacji: Witold Ruciński (12/08/2011 13:48:44)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Witold Ruciński (12/08/2011 21:50:27)

Ogłoszenie Nr 199589-2011 z 22-07-2011r.

Informacja z dnia 2011-08-04 – wyjaśnienia i odpowiedzi na zadanie pytaniaPobierz – format pdf
Informacja z dnia 2011-08-03 – zmiana SIWZ

Pobierz – format pdf
Informacja z dnia 2011-08-01 wyjasnienia i odpowiedzi na zadane pyatania

Pobierz – format pdf

 

Informacja z dnia 26-07-2010r. PTBS/I/2087/2011 o dokonanych zmianach w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pobierz tekst informacji – format pdf 

Nie zamieszczony do Załącznika NR 4 projekt budowlany – format pdf 

Ogłoszenie Nr  199589-2011 z 22-07-2011r. o przetargu nieograniczonym pn „Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy ul. Malinie 7 w Pleszewie”

Ogłoszenie o przetargu - Pobierz ogłoszenie – format pdf

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - Pobierz SIWZ – format pdf

Załączniki do SIWZ:

„Formularz oferty” – załącznik nr 1 – format pdf

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 2 – format pdf

Projekt umowy – załącznik nr 3 – format pdf
Dokumentacja techniczna: 

Uwaga!! Ze wzgledu na obszenośc dokuemntajci została ona podzielona na częsci. POszczególne częsci zostały skompresowane do formaty zip. Dokumetancję należy pobrac na swój komputer a następnie rozpakować.

Branża budowlana – załącznik nr 4 - pobierz dokumentację plik *.zip

Branża drogowa – załącznik nr 5 - pobierz dokumentację plik *.zip

Branża architektura i kolorystyka elewacji – załącznik nr 6 - pobierz dokumentację plik *.zip

Branża konstrukcyjna – załącznik nr 7 - pobierz dokumentację plik *.zip

Branża sanitarna – załącznik nr 8 - pobierz dokumentację plik *.zip

Branża elektryczna – załącznik nr 9 - pobierz dokumentację plik *.zip

Zestawienie kosztorysów zerowych – załącznik nr 10 - pobierz dokumentację plik *.zip

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Makowiecki (22/07/2011 15:03:00)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Makowiecki (22/07/2011 15:03:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Witold Ruciński (04/08/2011 11:38:20)

Ogłoszenie nr 285997 – 2010; z dnia 14.10.2010r

Przetarg nieograniczony Ogłoszenie nr 285997 - 2010; z dnia 14.10.2010r
Ogłoszenie nr 285997 - 2010; z dnia 14.10.2010r  

Ogłoszenie o zamówieniu na Remont dachu i rekonstrukcja portyku budynku mieszkalnego przy ul. Kaliskiej 2 w Pleszewie- zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych dn. 14.10.2010 r. - format pdf 

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia : 

SIWIZ - format pdf 

Załącznik nr 1 formularz ofertowy  - format pdf 

Załącznik nr 2  - format pdf 

Załącznik nr 3  - format pdf 

Załącznik nr 4 - format zip 

UWAGA ! Załącznik nr 4, ze względu na rozmiary, został skompresowany do formatu zip. Przed wykorzystaniem zaleca się zapisać pliki na dysku lokalnym i rozpakować 

Ogłoszenie PTBS Nr 220183-2010 z dnia 13.08.2010

Ogłoszenie PTBS Nr 220183-2010 z dnia 13.08.2010
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Witold Ruciński (14/08/2010 14:00:58)
 • zaakceptowanie treści informacji: Witold Ruciński (14/08/2010 14:00:58)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Witold Ruciński (14/08/2010 14:00:58)

Ogłoszenie Nr 117427-2010 z 11-05-2010 o przetargu nieograniczonym

Ogłoszenie Nr  117427-2010 z 11-05-2010 o przetargu nieograniczonym PN
„Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy ul. Malinie 8 w Pleszewie„ 

 

Ogłoszenie z dnia 12-05-2010r 
o zmianie ogłoszenia 117427-2010 z 11-05-2010r. -
 pobierz ogłoszenie – format pdf

Ogłoszenie o przetargu - Pobierz ogłoszenie -format pdf

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - Pobierz SIWZ – format pdf 
Dokumentacja techniczna: 

Uwaga!! Ze względu na obszerności dokuemntacji została ona podzielona na częsci. Poszczególne części zostały skompresowane do formaty zip. Dokumentację należy pobrać na swój komputer a następnie rozpakować.

Branża budowlana (ok 54 MB)- pobierz dokumentację plik *.zip

Branża drogowa (ok 24 MB)- pobierz dokumentację plik *.zip

Branża architektura i kolorystyka elewacji (ok 11 MB)- pobierz dokumentację plik *.zip

Branża konstrukcyjna (ok 18 MB)- pobierz dokumentację plik *.zip

Branża sanitarna (ok 25 MB)- pobierz dokumentację plik *.zip

Branża elektryczna (ok 5 MB) - pobierz dokumentację plik *.zip

Zestawienie kosztorysów zerowych (ok 2 MB)- pobierz dokumentację plik *.zip

zródło informacji http://bip.pleszew.pl/pleszewm/bip/spolki-gminne/pleszewskie-towarzystwo-budownictwa-spolecznego-sp.-z-o.o./zamowienia-publiczne2.html

Witamy na naszej stronie

Zarząd Pleszewskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. informuje, że realizacja inwestycji przy ul. Malinie 5 w Pleszewie przebiega zgodnie z harmonogramem robót. Zakończenie budowy wielorodzinnego budynku mieszkalnego ustalono na miesiąc listopad 2008r.

Obecnie posiadamy jeszcze cztery wolne lokale jednopokojowe o powierzchni 31,20m2 usytuowane na I, II i III piętrze i dwa garaże. Koszt 1 m2 powierzchni użytkowej mieszkania wynosi 2450 zł na III piętrze, a na I i II piętrze 2550 zł. brutto. Koszt 1 m2 powierzchni użytkowej garażu wynosi 1400 zł plus 22 % podatku VAT.

Zainteresowanych kupnem lokalu zapraszamy do siedziby PTBS ul. Fabryczna 5 w Pleszewie, pokój nr 14 lub kontakt telefoniczny pod nr 0 62 742 83 65.

Są jeszcze wolne mieszkania

PTBS Sp. z o.o. informuje, że posiada jeszcze wolne mieszkania i garaże na sprzedaż w realizowanej inwestycji przy ul. Malinie 5 w Pleszewie. Zakończenie budowy wielorodzinnego budynku mieszkalnego ustalono na miesiąc listopad 2008r. Przewiduje się, że koszt 1 m² powierzchni użytkowej mieszkania wyniesie ok. 2.500 zł brutto.

Budynek jest czterokondygnacyjny, 16 lokali dwupokojowych (średnia wielkość 46,4 m²) i 8 lokali jednopokojowych o pow. 31,2 m² p.u. każde. W części piwnicznej usytuowanych jest 7 indywidualnych garaży. Budynek zaprojektowano do wykonania w technologii tradycyjnej z zastosowaniem tradycyjnych materiałów budowlanych. Budynek w całości podpiwniczony. Energia cieplna będzie dostarczana poprzez instalacje w każdym lokalu mieszkalnym z dwufunkcyjnego kotła gazowego. Budynek wykonany będzie w wysokim standardzie izolacyjności termicznej.

Przewiduje się, że roczny koszt ogrzania mieszkania o powierzchni użytkowej ok. 47 m² wyniesie ok. 550 zł, a koszt podgrzania wody – ok. 15 zł/m-c/osobę. Lokale będą opomiarowane w zakresie poboru wody, gazu i energii elektrycznej. Projekt przewiduje w mieszkaniu instalację telefoniczną, domofonową i telewizyjną. Przewiduje się również możliwość zmiany użytkowania z mieszkalnego na użytkowy – biura.

 

Umowa przedwstępna sprzedaży przewiduje możliwość płatności w ratach.

- Realizacja inwestycji przebiega zgodnie z harmonogramem robót. Budynek jest wykonany w stanie surowym otwartym. Obecnie wykonywane są roboty dachowe, instalacje sanitarne i elektryczne – mówi Alicja Błaszczyk, Prezes PTBS.

Zainteresowanych kupnem lokalu zapraszamy do siedziby PTBS ul. Fabryczna 5 w Pleszewie, pokój nr 14 lub kontakt telefoniczny pod nr 0 62 742 83 65.

Pleszewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.                                                                                                                                  Wszystkie prawa zastrzeżone.