Ogłoszenie PTBS Sp. z o.o. 35315 – 2014 z dnia 21.02.2014

Pleszew: Termomodernizacja budynku mieszkalnego, wielorodzinnego w Pleszewie przy ul. Poznańskiej 69
Numer ogłoszenia: 35315 – 2014; data zamieszczenia: 21.02.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wspólnota Mieszkaniowa ul. Poznańska 69 w Pleszewie , Ul. Poznańska 69, 63-300 Pleszew, woj. wielkopolskie, tel. 62 742 83 65, faks 62 742 83 65.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja budynku mieszkalnego, wielorodzinnego w Pleszewie przy ul. Poznańskiej 69.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Pleszewie przy ul. Poznańskiej 69 wraz z towarzyszącymi robotami budowlanymi. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jest przedstawiony w załączonej do specyfikacji istotnych warunków zamówienia dokumentacji projektowej, kosztorysach zerowych oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Wybrany, w wyniku niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, Wykonawca zobowiązany będzie wykonać roboty budowlane zgodnie z tą dokumentacją. 3. Zaleca się, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia, a także zdobył, na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. 4. Wynagrodzenie w niniejszym postępowaniu będzie wynagrodzeniem kosztorysowym..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.21.13.40-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca wnosi wadium w kwocie 8 000,00 zł w następujących formach: 1. w pieniądzu, przelewem na rachunek Zamawiającego numer rachunku 60 1020 2212 0000 5102 0024 7320 lub w jednej z poniżej podanych form: 1) w poręczeniach lub gwarancjach bankowych, 2) w gwarancjach ubezpieczeniowych, 3) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust.3 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 66, poz. 596 i Nr 216, poz. 1824), 2. sposób przekazania poręczeń lub gwarancji: Dokumenty należy złożyć w sekretariacie Zamawiającego (w tym przypadku do oferty należy załączyć kopie dokumentów wraz z potwierdzeniem odbioru) lub oryginały załączyć do oferty. 3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 4. Dokument w formie poręczenia winien zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty wadium, zgodnie z warunkami przetargu, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia. Dokument będzie oceniany na zasadzie spełnia/nie spełnia.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia, a w szczególności wykonania w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania oferty przynajmniej dwóch robót budowlanych o wartości nie mniejszej niż 170 000 zł brutto każda. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów. Dokumenty będą oceniane na zasadzie spełnia/nie spełnia.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia. Dokument będzie oceniany na zasadzie spełnia/nie spełnia.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a w szczególności dysponowania osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do kierowania robotami bez ograniczeń. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów. Dokumenty będą oceniane na zasadzie spełnia/nie spełnia.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia. Dokument będzie oceniany na zasadzie spełnia/nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

  W celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom Wykonawca załącza do oferty kosztorys w wersji szczegółowej z wyszczególnieniem każdej pozycji nakładów i cen robocizny, materiałów i sprzętu; kosztorys musi zawierać również tabele elementów scalonych oraz zestawienie materiałów, sprzętu i robocizny.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

dokumenty potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy – Pzp informacja nt. przewidywanych istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy znajduje się w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: PATRZ PONIŻEJ
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:http://bip.pleszew.pl/pleszewm/bip/spolki-gminne/pleszewskie-towarzystwo-budownictwa- spolecznego-sp.-z-o.o./zamowienia-publiczne2.html lub w siedzibie PTBS Pleszew Sp. z o.o.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:10.03.2014 godzina 12:00, miejsce: Siedziba Pleszewskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: NIE DOTYCZY.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

 

Ogłoszenie - pobierz format pdf

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - pobierz format pdf

Załaczniki - pobierz format zip

 

Uwaga!! Ze względu na duże rozmiary załaczniki zostały skompresowane do formatu ZIP. Prosimy pobrac na dysk lokalny i rozpakować.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Witold Ruciński (21/02/2014 16:04:46)
 • zaakceptowanie treści informacji: Witold Ruciński (21/02/2014 16:04:46)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Witold Ruciński (21/02/2014 16:16:51)

Ogłoszenie Nr 218387-2011 z 12-08-2011r.

Ogłoszenie Nr 218387-2011 z 12-08-2011r. o przetargu nieograniczonym pn „Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Marszewskiej 40 w Pleszewie”.Ogłoszenie o przetargu - Pobierz ogłoszenie (format pdf)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - Pobierz SIWZ  (format pdf)

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy - (pobierz – format pdf)

Załącznik nr 2 – oświadczenia o niewykluczeniu - (pobierz – format pdf)

Załącznik nr 3 – projekt umowy – pobierz - (format pdf)

Załącznik nr 4 – projektu budowlany - (pobierz – format zip)

Załącznik nr 5 – specyfikacje techniczne - (pobierz – format zip)

Załącznik nr 6 – kosztorysy zerowe - (pobierz – format zip)

Pełna dokumentacja przetargowa, budowlana oraz techniczna zawierająca podane wyżej informacje w jednym skompresowanym pliku w formacie zip - Pobierz dokumentacje – format zip

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Witold Ruciński (12/08/2011 13:48:44)
 • zaakceptowanie treści informacji: Witold Ruciński (12/08/2011 13:48:44)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Witold Ruciński (12/08/2011 21:50:27)

Ogłoszenie Nr 199589-2011 z 22-07-2011r.

Informacja z dnia 2011-08-04 – wyjaśnienia i odpowiedzi na zadanie pytaniaPobierz – format pdf
Informacja z dnia 2011-08-03 – zmiana SIWZ

Pobierz – format pdf
Informacja z dnia 2011-08-01 wyjasnienia i odpowiedzi na zadane pyatania

Pobierz – format pdf

 

Informacja z dnia 26-07-2010r. PTBS/I/2087/2011 o dokonanych zmianach w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pobierz tekst informacji – format pdf 

Nie zamieszczony do Załącznika NR 4 projekt budowlany – format pdf 

Ogłoszenie Nr  199589-2011 z 22-07-2011r. o przetargu nieograniczonym pn „Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy ul. Malinie 7 w Pleszewie”

Ogłoszenie o przetargu - Pobierz ogłoszenie – format pdf

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - Pobierz SIWZ – format pdf

Załączniki do SIWZ:

„Formularz oferty” – załącznik nr 1 – format pdf

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 2 – format pdf

Projekt umowy – załącznik nr 3 – format pdf
Dokumentacja techniczna: 

Uwaga!! Ze wzgledu na obszenośc dokuemntajci została ona podzielona na częsci. POszczególne częsci zostały skompresowane do formaty zip. Dokumetancję należy pobrac na swój komputer a następnie rozpakować.

Branża budowlana – załącznik nr 4 - pobierz dokumentację plik *.zip

Branża drogowa – załącznik nr 5 - pobierz dokumentację plik *.zip

Branża architektura i kolorystyka elewacji – załącznik nr 6 - pobierz dokumentację plik *.zip

Branża konstrukcyjna – załącznik nr 7 - pobierz dokumentację plik *.zip

Branża sanitarna – załącznik nr 8 - pobierz dokumentację plik *.zip

Branża elektryczna – załącznik nr 9 - pobierz dokumentację plik *.zip

Zestawienie kosztorysów zerowych – załącznik nr 10 - pobierz dokumentację plik *.zip

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Makowiecki (22/07/2011 15:03:00)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Makowiecki (22/07/2011 15:03:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Witold Ruciński (04/08/2011 11:38:20)

Ogłoszenie nr 285997 – 2010; z dnia 14.10.2010r

Przetarg nieograniczony Ogłoszenie nr 285997 - 2010; z dnia 14.10.2010r
Ogłoszenie nr 285997 - 2010; z dnia 14.10.2010r  Ogłoszenie o zamówieniu na Remont dachu i rekonstrukcja portyku budynku mieszkalnego przy ul. Kaliskiej 2 w Pleszewie- zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych dn. 14.10.2010 r. - format pdf  

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia : 

SIWIZ - format pdf 

Załącznik nr 1 formularz ofertowy  - format pdf 

Załącznik nr 2  - format pdf 

Załącznik nr 3  - format pdf 

Załącznik nr 4 - format zip 

UWAGA ! Załącznik nr 4, ze względu na rozmiary, został skompresowany do formatu zip. Przed wykorzystaniem zaleca się zapisać pliki na dysku lokalnym i rozpakować 

Ogłoszenie PTBS Nr 220183-2010 z dnia 13.08.2010

Ogłoszenie PTBS Nr 220183-2010 z dnia 13.08.2010
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Witold Ruciński (14/08/2010 14:00:58)
 • zaakceptowanie treści informacji: Witold Ruciński (14/08/2010 14:00:58)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Witold Ruciński (14/08/2010 14:00:58)

Ogłoszenie Nr 117427-2010 z 11-05-2010 o przetargu nieograniczonym

Ogłoszenie Nr  117427-2010 z 11-05-2010 o przetargu nieograniczonym PN
„Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy ul. Malinie 8 w Pleszewie„ 

 

Ogłoszenie z dnia 12-05-2010r 
o zmianie ogłoszenia 117427-2010 z 11-05-2010r. - pobierz ogłoszenie – format pdf

Ogłoszenie o przetargu - Pobierz ogłoszenie -format pdf

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - Pobierz SIWZ – format pdf 
Dokumentacja techniczna: 

Uwaga!! Ze względu na obszerności dokuemntacji została ona podzielona na częsci. Poszczególne części zostały skompresowane do formaty zip. Dokumentację należy pobrać na swój komputer a następnie rozpakować.

Branża budowlana (ok 54 MB)- pobierz dokumentację plik *.zip

Branża drogowa (ok 24 MB)- pobierz dokumentację plik *.zip

Branża architektura i kolorystyka elewacji (ok 11 MB)- pobierz dokumentację plik *.zip

Branża konstrukcyjna (ok 18 MB)- pobierz dokumentację plik *.zip

Branża sanitarna (ok 25 MB)- pobierz dokumentację plik *.zip

Branża elektryczna (ok 5 MB) - pobierz dokumentację plik *.zip

Zestawienie kosztorysów zerowych (ok 2 MB)- pobierz dokumentację plik *.zip

zródło informacji : http://bip.pleszew.pl/pleszewm/bip/spolki-gminne/pleszewskie-towarzystwo-budownictwa-spolecznego-sp.-z-o.o./zamowienia-publiczne2.html

Regulamin konkursu „Bezpieczne mieszkanie, spokojne życie”

Ogłoszenie PTBS Sp. z o.o. Regulamin konkursu „Bezpieczne mieszkanie, spokojne życie”

Pobierz teskt regulaminu – format pdf

Ogłoszenie PTBS Sp. z o.o. 227605-2012 z dnia 26-10-2012r

Ogłoszenie PTBS Sp. z o.o. 227605-2012 z dnia 26-10-2012r. roboty budowlane: budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy ul. Malinie 6 w Pleszewie.Pobierz teskt ogłoszenia – format pdf

Pobierz SIWZ – format pdf

Pobierz dodatki:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy – format pdf

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – format pdf

Załącznik nr 3 – wzór umowy – format pdf

ZAŁĄCZNIK NR 4 – BRANŻA BUDOWLANA – format zip

ZAŁĄCZNIK NR 5 – BRANŻA DROGOWA – format zip

ZAŁĄCZNIK NR 6 – BRANŻA ARCHITEKTURA I KOLORYSTYKA ELEWACJI – format zip

ZAŁĄCZNIK NR 7 – BRANŻA KONSTRUKCYJNA – format zip

ZAŁĄCZNIK NR 8 – BRANŻA SANITARNA – format zip

ZAŁĄCZNIK NR 9 – BRANŻA ELEKTRYCZNA – format zip

ZAŁĄCZNIK NR 10 – ZESTAWIENIE KOSZTORYSÓW ZEROWYCH – format zip

Osoba odpowiedzialna za:

 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Stempniewicz (26/10/2012 12:05:42)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Stempniewicz (26/10/2012 12:05:42)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Stempniewicz (26/10/2012 14:03:44)

Ogłoszenie Nr 193103 z 07-09-2012r.

 Informacja z dnia 14-09-2012 dotycząca zmian w SIWZPobierz tekst informacji - format pdf

Pobierz dodatek nr 8 - format zip

 

Ogłoszenie 193103-2012 z dnia 07-09-2012 – roboty budowlane: zmiana sposobu użytkowania i przebudowa pomieszczeń byłej przychodni w Sowinie Błotnej na mieszkania.

Pobierz tekst ogłoszenia - format pdf

Pobierz SIWZ - format pdf

Pobierz dodatki - format zip

Osoba odpowiedzialna za:

 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Witold Ruciński (07/09/2012 12:54:39)
 • zaakceptowanie treści informacji: Witold Ruciński (07/09/2012 13:15:08)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Witold Ruciński (07/09/2012 13:29:55)

Ogłoszenie Nr 218387-2011 z 12-08-2011r.

Ogłoszenie Nr 218387-2011 z 12-08-2011r. o przetargu nieograniczonym pn „Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Marszewskiej 40 w Pleszewie”.Ogłoszenie o przetargu - Pobierz ogłoszenie (format pdf)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - Pobierz SIWZ  (format pdf)

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy - (pobierz – format pdf)

Załącznik nr 2 – oświadczenia o niewykluczeniu - (pobierz – format pdf)

Załącznik nr 3 – projekt umowy – pobierz - (format pdf)

Załącznik nr 4 – projektu budowlany - (pobierz – format zip)

Załącznik nr 5 – specyfikacje techniczne - (pobierz – format zip)

Załącznik nr 6 – kosztorysy zerowe - (pobierz – format zip)

 

 

Pełna dokumentacja przetargowa, budowlana oraz techniczna zawierająca podane wyżej informacje w jednym skompresowanym pliku w formacie zip - Pobierz dokumentacje – format zip

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Witold Ruciński (12/08/2011 13:48:44)
 • zaakceptowanie treści informacji: Witold Ruciński (12/08/2011 13:48:44)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Witold Ruciński (12/08/2011 21:50:27)

Ogłoszenie Nr 218387-2011 z 12-08-2011r.

Ogłoszenie Nr 218387-2011 z 12-08-2011r. o przetargu nieograniczonym pn „Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Marszewskiej 40 w Pleszewie”.Ogłoszenie o przetargu - Pobierz ogłoszenie (format pdf)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - Pobierz SIWZ  (format pdf)

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy - (pobierz – format pdf)

Załącznik nr 2 – oświadczenia o niewykluczeniu - (pobierz – format pdf)

Załącznik nr 3 – projekt umowy – pobierz - (format pdf)

Załącznik nr 4 – projektu budowlany - (pobierz – format zip)

Załącznik nr 5 – specyfikacje techniczne - (pobierz – format zip)

Załącznik nr 6 – kosztorysy zerowe - (pobierz – format zip)

Pełna dokumentacja przetargowa, budowlana oraz techniczna zawierająca podane wyżej informacje w jednym skompresowanym pliku w formacie zip - Pobierz dokumentacje – format zip

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Witold Ruciński (12/08/2011 13:48:44)
 • zaakceptowanie treści informacji: Witold Ruciński (12/08/2011 13:48:44)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Witold Ruciński (12/08/2011 21:50:27)

Ogłoszenie Nr 199589-2011 z 22-07-2011r.

Informacja z dnia 2011-08-04 – wyjaśnienia i odpowiedzi na zadanie pytaniaPobierz – format pdf
Informacja z dnia 2011-08-03 – zmiana SIWZ

Pobierz – format pdf
Informacja z dnia 2011-08-01 wyjasnienia i odpowiedzi na zadane pyatania

Pobierz – format pdf

 

Informacja z dnia 26-07-2010r. PTBS/I/2087/2011 o dokonanych zmianach w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pobierz tekst informacji – format pdf 

Nie zamieszczony do Załącznika NR 4 projekt budowlany – format pdf 

Ogłoszenie Nr  199589-2011 z 22-07-2011r. o przetargu nieograniczonym pn „Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy ul. Malinie 7 w Pleszewie”

Ogłoszenie o przetargu - Pobierz ogłoszenie – format pdf

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - Pobierz SIWZ – format pdf

Załączniki do SIWZ:

„Formularz oferty” – załącznik nr 1 – format pdf

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 2 – format pdf

Projekt umowy – załącznik nr 3 – format pdf
Dokumentacja techniczna: 

Uwaga!! Ze wzgledu na obszenośc dokuemntajci została ona podzielona na częsci. POszczególne częsci zostały skompresowane do formaty zip. Dokumetancję należy pobrac na swój komputer a następnie rozpakować.

Branża budowlana – załącznik nr 4 - pobierz dokumentację plik *.zip

Branża drogowa – załącznik nr 5 - pobierz dokumentację plik *.zip

Branża architektura i kolorystyka elewacji – załącznik nr 6 - pobierz dokumentację plik *.zip

Branża konstrukcyjna – załącznik nr 7 - pobierz dokumentację plik *.zip

Branża sanitarna – załącznik nr 8 - pobierz dokumentację plik *.zip

Branża elektryczna – załącznik nr 9 - pobierz dokumentację plik *.zip

Zestawienie kosztorysów zerowych – załącznik nr 10 - pobierz dokumentację plik *.zip

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Makowiecki (22/07/2011 15:03:00)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Makowiecki (22/07/2011 15:03:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Witold Ruciński (04/08/2011 11:38:20)

Ogłoszenie nr 285997 – 2010; z dnia 14.10.2010r

Przetarg nieograniczony Ogłoszenie nr 285997 - 2010; z dnia 14.10.2010r
Ogłoszenie nr 285997 - 2010; z dnia 14.10.2010r  

Ogłoszenie o zamówieniu na Remont dachu i rekonstrukcja portyku budynku mieszkalnego przy ul. Kaliskiej 2 w Pleszewie- zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych dn. 14.10.2010 r. - format pdf 

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia : 

SIWIZ - format pdf 

Załącznik nr 1 formularz ofertowy  - format pdf 

Załącznik nr 2  - format pdf 

Załącznik nr 3  - format pdf 

Załącznik nr 4 - format zip 

UWAGA ! Załącznik nr 4, ze względu na rozmiary, został skompresowany do formatu zip. Przed wykorzystaniem zaleca się zapisać pliki na dysku lokalnym i rozpakować 

Ogłoszenie PTBS Nr 220183-2010 z dnia 13.08.2010

Ogłoszenie PTBS Nr 220183-2010 z dnia 13.08.2010
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Witold Ruciński (14/08/2010 14:00:58)
 • zaakceptowanie treści informacji: Witold Ruciński (14/08/2010 14:00:58)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Witold Ruciński (14/08/2010 14:00:58)

Ogłoszenie Nr 117427-2010 z 11-05-2010 o przetargu nieograniczonym

Ogłoszenie Nr  117427-2010 z 11-05-2010 o przetargu nieograniczonym PN
„Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy ul. Malinie 8 w Pleszewie„ 

 

Ogłoszenie z dnia 12-05-2010r 
o zmianie ogłoszenia 117427-2010 z 11-05-2010r. -
 pobierz ogłoszenie – format pdf

Ogłoszenie o przetargu - Pobierz ogłoszenie -format pdf

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - Pobierz SIWZ – format pdf 
Dokumentacja techniczna: 

Uwaga!! Ze względu na obszerności dokuemntacji została ona podzielona na częsci. Poszczególne części zostały skompresowane do formaty zip. Dokumentację należy pobrać na swój komputer a następnie rozpakować.

Branża budowlana (ok 54 MB)- pobierz dokumentację plik *.zip

Branża drogowa (ok 24 MB)- pobierz dokumentację plik *.zip

Branża architektura i kolorystyka elewacji (ok 11 MB)- pobierz dokumentację plik *.zip

Branża konstrukcyjna (ok 18 MB)- pobierz dokumentację plik *.zip

Branża sanitarna (ok 25 MB)- pobierz dokumentację plik *.zip

Branża elektryczna (ok 5 MB) - pobierz dokumentację plik *.zip

Zestawienie kosztorysów zerowych (ok 2 MB)- pobierz dokumentację plik *.zip

zródło informacji http://bip.pleszew.pl/pleszewm/bip/spolki-gminne/pleszewskie-towarzystwo-budownictwa-spolecznego-sp.-z-o.o./zamowienia-publiczne2.html

Witamy na naszej stronie

Zarząd Pleszewskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. informuje, że realizacja inwestycji przy ul. Malinie 5 w Pleszewie przebiega zgodnie z harmonogramem robót. Zakończenie budowy wielorodzinnego budynku mieszkalnego ustalono na miesiąc listopad 2008r.

Obecnie posiadamy jeszcze cztery wolne lokale jednopokojowe o powierzchni 31,20m2 usytuowane na I, II i III piętrze i dwa garaże. Koszt 1 m2 powierzchni użytkowej mieszkania wynosi 2450 zł na III piętrze, a na I i II piętrze 2550 zł. brutto. Koszt 1 m2 powierzchni użytkowej garażu wynosi 1400 zł plus 22 % podatku VAT.

Zainteresowanych kupnem lokalu zapraszamy do siedziby PTBS ul. Fabryczna 5 w Pleszewie, pokój nr 14 lub kontakt telefoniczny pod nr 0 62 742 83 65.

Są jeszcze wolne mieszkania

PTBS Sp. z o.o. informuje, że posiada jeszcze wolne mieszkania i garaże na sprzedaż w realizowanej inwestycji przy ul. Malinie 5 w Pleszewie. Zakończenie budowy wielorodzinnego budynku mieszkalnego ustalono na miesiąc listopad 2008r. Przewiduje się, że koszt 1 m² powierzchni użytkowej mieszkania wyniesie ok. 2.500 zł brutto.

Budynek jest czterokondygnacyjny, 16 lokali dwupokojowych (średnia wielkość 46,4 m²) i 8 lokali jednopokojowych o pow. 31,2 m² p.u. każde. W części piwnicznej usytuowanych jest 7 indywidualnych garaży. Budynek zaprojektowano do wykonania w technologii tradycyjnej z zastosowaniem tradycyjnych materiałów budowlanych. Budynek w całości podpiwniczony. Energia cieplna będzie dostarczana poprzez instalacje w każdym lokalu mieszkalnym z dwufunkcyjnego kotła gazowego. Budynek wykonany będzie w wysokim standardzie izolacyjności termicznej.

Przewiduje się, że roczny koszt ogrzania mieszkania o powierzchni użytkowej ok. 47 m² wyniesie ok. 550 zł, a koszt podgrzania wody – ok. 15 zł/m-c/osobę. Lokale będą opomiarowane w zakresie poboru wody, gazu i energii elektrycznej. Projekt przewiduje w mieszkaniu instalację telefoniczną, domofonową i telewizyjną. Przewiduje się również możliwość zmiany użytkowania z mieszkalnego na użytkowy – biura.

 

Umowa przedwstępna sprzedaży przewiduje możliwość płatności w ratach.

- Realizacja inwestycji przebiega zgodnie z harmonogramem robót. Budynek jest wykonany w stanie surowym otwartym. Obecnie wykonywane są roboty dachowe, instalacje sanitarne i elektryczne – mówi Alicja Błaszczyk, Prezes PTBS.

Zainteresowanych kupnem lokalu zapraszamy do siedziby PTBS ul. Fabryczna 5 w Pleszewie, pokój nr 14 lub kontakt telefoniczny pod nr 0 62 742 83 65.

Pleszewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.                                                                                                                                  Wszystkie prawa zastrzeżone.